การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์

การสมัครเข้ารับบริการ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับบริการ ให้ยื่นใบสมัคร ได้ที่

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกจังหวัดที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่
2. สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ
3. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
4. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้รับการสงเคราะห์

1. เป็นหญิงหรือชาย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย
3. ไม่พิการหรือทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
4. ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ขาดที่อยู่อาศัย ฐานะยากจน หรืออยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข
5. มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์ พร้อมผลเอกซเรย์ปอด