การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์

การสมัครเข้ารับบริการ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับบริการ ให้ยื่นใบสมัคร ได้ที่

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกจังหวัดที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่
2. สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ
3. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
4. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้รับการสงเคราะห์

1. เป็นหญิงหรือชาย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย
3. ไม่พิการหรือทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
4. ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ขาดที่อยู่อาศัย ฐานะยากจน หรืออยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข
5. มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์ พร้อมผลเอกซเรย์ปอด

กิจกรรมของศูนย์