แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ณ ศพส.ภูเก็ต

กิจกรรมของศูนย์