กิจกรรมนอกพื้นที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

กิจกรรมของศูนย์