ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ