อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่