ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายนางสาววาสนา สาเมาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการจัดการความรู้ นวัตกรรม และการพัฒนาระบบการให้บริการของกรมกิจการผู้สูงอายุ