ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นตัวแทนของหน่วยงานรับรางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น