ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100+++ ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส