ทำเนียบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ทำเนียบภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอเมืองและเขตใกล้เคียง
ความหมายภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการศึกษาความหมายของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมคำว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย สามารถรวบรวมได้ดังนี้
1) ภูมิปัญญา
2) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
3) ภูมิปัญญาชาวบ้าน
4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ภูมิปัญญาไทย
ปัจจุบันนี้ กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นขยายไปสู่สาธารณชนทั่วไปบ้างแล้ว อาจเนื่องจากสาเหตุต่างๆต่อไปนี้
ผู้สูงอายุที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนคลังปัญญาฯ ควรมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยทุก 2 ปี สาขาภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ได้แก่