สถิติ ผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

ปี 2559
เดือน ชาย หญิง รวม
มกราคม 42 34 76
กุมภาพันธ์ 44 34 78
มีนาคม 43 34 77
เมษายน 43 34 77
พฤษภาคม 44 34 78
มิถุนายน 49 34 83
กรกฎาคม 48 34 82
สิงหาคม 47 32 79
กันยายน 45 33 78
ตุลาคม 40 32 72
พฤศจิกายน 40 33 73
ธันวาคม 37 32

69

 

ปี 2560
เดือน ชาย หญิง รวม
มกราคม 36 33 69
กุมภาพันธ์ 38 34 72
มีนาคม 37 34 71
เมษายน 38 35 73
พฤษภาคม 39 35 74
มิถุนายน 38 37 75
กรกฎาคม 39 37 76
สิงหาคม 38 38 76
กันยายน 40 39 79
ตุลาคม 38 39 77
พฤศจิกายน 37 40 77
ธันวาคม 36 39 75

 

ปี 2563
เดือน ชาย หญิง รวม
มกราคม 34 38 72
กุมภาพันธ์ 34 37 71
มีนาคม 33 37 70
เมษายน 34 37 71
พฤษภาคม 34 36 70
มิถุนายน 35 38 73
กรกฎาคม 35 38 73
สิงหาคม 36 33 69
กันยายน      
ตุลาคม      
พฤศจิกายน      
ธันวาคม