ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไป ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างปรเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561