ประวัติ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ หรือชื่อเดิม “สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ” สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ โดยได้เล็งเห็นว่าควรจะจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้อีก 1 แห่ง เพื่อรับอุปการะคนชราในเขตชายแดนภาคใต้เหมือนกับที่ได้จัดตั้งขึ้นตามภาคต่าง ๆ มาแล้ว เพราะคนชราที่ไร้ญาติขาดที่พึ่ง มีอยู่จำนวนมากสมควรที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับคนชราเหล่านั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงบั้นปลายชีวิต ด้วยเหตุนี้ จึงได้ดำเนินการให้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราแห่งใหม่ขึ้นที่จังหวัดยะลา โดยเริ่มรับคนชราเข้ารับอุปการะเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2511 และกระทำพิธีเปิดดำเนินการเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2512

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 สถานสงเคราะห์ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา” โดยมีภารกิจรับผิดชอบเป็นศูนย์ดำเนินการสนับสนุน และพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาการจัดบริการด้านผู้สูงอายุแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา สังกัดกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ศูนย์ฯ เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. ฝ่ายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภายในสถาบัน

3. ฝ่ายงานพัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน

4. ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา เป็นสถานสงเคราะห์ที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลต่อมา ก.พ. ได้มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน จาก “สถานสงเคราะห์คนชรา” เป็นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 โดยมีภารกิจรับผิดชอบเป็นศูนย์ดำเนินการสนับสนุน และพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาการจัดบริการด้านผู้สูงอายุ แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

ทำเนียบผู้บริหาร

ซึ่งมีผู้บริหารนับตั้งแต่ก่อตั้งสถานสงเคราะห์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 18 คน คือ

1. นายจำลอง ศรีประสาธน์ พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2516
2. นายสวาท ไชยฤกษ์ พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2519
3. นายไพโรจน์ มีเดช พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2512
4. นายนิเวศน์ รัตนรักษ์ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524
5. นายสำราญ บำรุงสวัสดิ์ พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2531
6. นายจุมพล บุญมาแย้ม พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2534
7. นายจรูญ ลีละวัฒนพันธ์ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2542
8. นายสุรพงษ์ คณานุรักษ์ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
9. นางสาวสุปนิจ ศิริรัตน์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546
10. นายวรพจน์ พรหมสุนทร พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548
11. นายเจะสมาแอ เจะสามะ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549
12. นายทวีศักดิ์ ดาโอะ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
13. นายจำนงค์ คงฤทธิ์ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2553
14. นายจรูญ ยอดสร้อย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
15. นายเจะสมาแอ เจะสามะ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
16. นางเนตรนภิส แก้วน้อย พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
17. นายไพบูลย์ ชัยเชื้อ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
18. นายพิษณุพงษ์ จิระโภคานนท์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน