วิสัยทัศน์

ผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม