พันธกิจ

1. ปฏิบัติตาม นโยบาย มาตรการ กลไก และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม

2. พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุชายแดนใต้

3. คุ้มครองส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุชายแดนใต้ ให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

4. พัฒนาองค์กร และทรัพยากรบริหารงาน องค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุชายแดนใต้