โครงสร้างองค์กร

structure

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

ข้าราชการ   จำนวน  5  คน         

 1. นายพิษณุพงษ์ จิระโภคานนท์        ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์พัฒนาฯบ้านทักษิณ 
 2. นายอับบาส คำสิงห์                   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ     
 3. นางภาวนา ละมุล                      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน       
 4. นางสาวศิริรัตน์ สตรอว์                ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 5. นางสาววาสนา สาเมาะ               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      

ลูกจ้างประจำ  จำนวน  5  คน              

 1. นางนันทิตา เครือทอง               ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
 2. นายวิฑูรย์ เย็นละออง               ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2                 
 3. นายอรุณ มาศปิยวงศ์                ตำแหน่ง พ่อบ้านแม่บ้าน  ส.2
 4. นายสาทิตย์ บุญดวง                ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2
 5. นางโสภา บุญดวง                   ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.2

พนักงานราชการ  จำนวน 9  คน           

 1. นายศารสิทธิ์ ศรีตุลาการ            ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์    
 2. นายวัชรินทร์ อินทรสกุล            ตำแหน่ง พี่เลี้ยง    
 3. นางสาวศศิวิมล บุญลอย            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)  
 4. นางสุภาพร ศรีนวล                  ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)
 5. นายสมเดช ลอยประภาพ          ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๒ ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
 6. นางมนัสนันท์ จันทรธุรส           ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานด้านประกอบอาหาร)
 7. นางศิริวรรณ เกตุเห่ง               ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานพยาบาล)
 8. นางญาณิศา รัตนบริคน            ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์)
 9. นางสาวอัมมีณี ฮาบิ               ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 10  คน

 1. นางสาวมณิสรา ไขสอาด           ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์
 2. นางอรวรรณ แช่ม                   ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี
 3. นางศรีอุไร ศรีสุข                   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด้านประกอบอาหาร
 4. นายการัญ ณ  ถลาง                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาด
 5. นายภูวนาท บุญลอย                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาด
 6. นางเตือนใจ พิณสุวรรณ           ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ
 7. นางสาวณิชาภา อินทรสาย        ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
 8. นางสาวณัฎฐนันท์ จันทร์ศรี       ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
 9. นางสาวปิยพร แก้วกระบัตร       ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
 10. นายมูฮัมหมัดดารี ยะพา           ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ลูกจ้างชั่วคราวมูลนิธิ จำนวน 4 คน               

 1. นางสายหยุด ตำนาน                   ตำแหน่ง พี่เลี้ยง    
 2. นางจุราพร  มีบุญ                      ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
 3. นางสาวสายพิณ สุรสังข์               ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
 4. นางสาวกมลพร  อุปมัยรัตน์           ตำแหน่ง พี่เลี้ยง