ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอแต่งตั้งให้ นางศิริวรรณ  เกตุเห่ง ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่นโยบายของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ รับผิดชอบดูแลแผนยุทธศาสตร์ของ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย