ฝ่ายการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน

ฝ่ายการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ขอแต่งตั้งให้ นางภาวนา ละมุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานในฝ่าย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามภารกิจ ตามระเบียบฯ และกฎหมาย