ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภายในสถาบัน ขอแต่งตั้งให้ นางศิริรัตน์  สตรอว์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภายในสถาบัน  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการบริหารงานในฝ่าย การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในสถาบัน ออกหน่วยสอบข้อเท็จจริงในเขตความรับผิดชอบ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล กรณีประเมินรับผู้สูงอายุเข้าดูแลในสถาบัน ศูนย์บริการให้คำแนะนำและส่งต่อ งานสังคมสงเคราะห์และงานจิตวิทยา งานพ่อบ้าน-แม่บ้าน  งานพี่เลี้ยง งานพยาบาลและงานกายภาพบำบัด  โครงการ HAPPYHOME การจัดการศพ การบริจาค ตลอดจน การพัฒนาและการรายงานประเมินผล และพิจารณากลั่นกรองงานทุกเรื่องในฝ่ายก่อนเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่นโยบายของศูนย์ฯ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย