ภารกิจของศูนย์

1.เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุและจัดบริการรูปแบบใหม่ ๆ
2.เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน
3.เป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงาน ด้านผู้สูงอายุ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4.เป็นต้นแบบสร้างเครือข่ายในชุมชน และประสานงานการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้สูงอายุ
5.ดำเนินการพัฒนารูปแบบบริการ ประเมินผล ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรึกษาและเสนอแนะ การจัดบริการที่เหมาะสมให้กับเป้าหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
6.เป็นศูนย์กลางระดับภาคที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารด้านผู้สูงอายุและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการและการวิจัยในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่