ลักษณะการให้บริการ

รูปแบบภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน ประกอบด้วย

1.1 บริการบ้านพักฉุกเฉิน จัดบริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุชั่วคราว ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้บริการที่พักอาศัยและบริการอื่น ๆ ที่มีในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

1.2 บริการที่พักอาศัย รูปแบบสถานสงเคราะห์ ประกอบด้วย

1.2.1 การเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ได้แก่

 • จัดให้มีปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต คือ จัดที่พักอาศัย อาหาร วันละ 3 มื้อ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจในบั้นปลายชีวิต ให้เป็นอยู่ตามสมควรแก่อัตภาพ

1.2.2 บริการด้านสังคมสงเคราะห์

 • มีนักสังคมสงเคราะห์ ทำหน้าที่ ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการเมื่อประสบปัญหาโดยยึดหลักสังคมสงเคราะห์ และมีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทราบข้อเท็จจริง เข้าใจสภาพปัญหาของผู้รับบริการและเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา
 • ให้การสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายเพื่อให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการเมื่อผู้รับบริการประสบปัญหาโดยยึดหลักสังคมสงเคราะห์ “ช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้”
 • การสังคมสงเคราะห์ชุมชนโดยการใช้การจัดกิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อประโยชน์ในการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีปกติสุข
 • บริการติดต่อญาติหรือผู้อุปการะของผู้รับบริการ ตามความประสงค์ของผู้รับบริการ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • การลาและการเยี่ยมบ้าน อนุญาตให้ผู้รับบริการลาเยี่ยมบ้านได้ตามโอกาสและเปิดโอกาสให้ญาติมาเยี่ยมผู้รับบริการที่ศูนย์ฯ บ้านทักษิณ หรือจัดรถยนต์บริการผู้สูงอายุให้ไปเยี่ยมบ้านบุตรหลานตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น ในเรื่องการทำพินัยกรรม ด้านกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น

1.2.3 บริการด้านจิตวิทยา

 • จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ให้คำปรึกษาแนะนำหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผูสผู้สูงอายุ ฟื้นฟูและปรับสภาพจิตใจให้กับผู้สูงอายุ โดยการใช้กลุ่มบำบัดการเข้าร่วมกิจกรรมหรือแยกเฉพาะราย เพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

1.2.4 บริการทางแพทย์และอนามัย

 • ด้านการรักษาพยาบาล ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ในกรณีเจ็บป่วยเฉพาะโรคหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน จะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา นอกจากนี้ยังได้ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ เช่น การเอ็กซ์เรย์ปอ ,ตรวจเลือด
 • ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้แข็งแรง เช่น กีฬาเปตอง, ปั่นจักรยาน, กีฬากราวด์กอล์ฟ, กายบริหาร, สวดมนต์คาถาชินบัญชร เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
 • ด้านการฟื้นฟูพัฒนาสุขภาพและอนามัย ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดบริหารร่างกาย และการออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกายตามสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในช่วงเช้าทุกวัน ด้านอนามัย ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาล อาสาสมัครจากโรงพยาบาลต่าง ๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ การสุขาภิบาล การทำความสะอาดที่พักอาศัย การกำจัดยุงและแมลง
 • ด้านกายภาพบำบัด ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดบริการกายภาพบำบัด เน้นหลักการป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายกลุ่มและบริการรักษาเฉพาะโรค ทั้งทางด้านระบบประสาท และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ตามคำแนะนำของแพทย์

1.2.5 งานอาชีวบำบัดได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ สอนงานประดิษฐ์ ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ เช่น การทำดอกไม้จันทน์ แบ่งผลกำไรให้เป็นค่าแรงผู้สูงอายุ 40 % และสมทบทุนหมุนเวียน 60 % ,ทำช่อประธาน , การทำการบูร , การทำดอกไม้จากถุงน่อง และเครื่องจักสานต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมยามว่าง และใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความสามารถ และความสมัครใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เช่น การพับกระดาษเป็นผีเสื้อ การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

1.2.6 บริการนันทนาการได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก ได้รับความบันเทิงสนุกสนานคลายความวิตกกังวล เกิดความเพลิดเพลิน และคลายเครียด มีการจัดงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีวิทยุเทป โทรทัศน์ เพื่อรับชมรับฟังข่าวสารต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลภายนอกและหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามาจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง

1.2.7 บริการด้านศาสนาได้จัดอาคารเอนกประสงค์ให้ผู้สูงอายุปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประเพณีนิยมในวันสำคัญ ๆ อาทิ สวดมนต์ ทำวัตร เช้า – เย็น, อาราธนาพระสงฆ์ แสดงธรรมเทศนา นอกจากนี้ จัดให้มีการทำบุญในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันผู้สูงอายุ วันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา และยังอนุญาตให้ผู้สูงอายุไปประกอบศาสนกิจภายนอก เช่น ไปบำเพ็ญกุศลตามวัดต่าง ๆ ตามความสมัครใจ ไปฟังบรรยายพิเศษต่าง ๆ และปฏิบัติธรรมร่วมกับพุทธสมาคม จังหวัดยะลา เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา คือ นำผู้สูงอายุไปละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

1.2.8 บริการด้านการฌาปนกิจเมื่อผู้สูงอายุที่มีญาติหรือไร้ญาติ ที่ไม่สามารถจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพได้ ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จะดำเนินการตามประเพณีทางศาสนา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากญาติมีความประสงค์ต้องการนำศพไปบำเพ็ญกุศล ศูนย์ฯ บ้านทักษิณ จะอำนวยความสะดวกตามความประสงค์ของญาติและตามความสามารถของศูนย์ฯ บ้านทักษิณ

2. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จัดทำข้อมูลของผู้สูงอายุในจังหวัดยะลา ปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ ทำเนียบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ทำเนียบอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในภาวะการณ์ปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลบุคลากรการดำเนินของศูนย์ฯ บ้านทักษิณ ให้เป็นปัจจุบัน ศูนย์ฯบ้านทักษิณ มีจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : bantaksin_yala@hotmail.com เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารให้บุคคลภายนอกทราบ

3. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก มีอาคารการจัดประชุม 1 ห้อง คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สามารถจัดประชุมได้ จำนวน 200 คน โดยให้บุคคลภายนอกได้ใช้สถานที่ในการจัดประชุม มีบริการอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสม

4. ศูนย์การเรียนรู้

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาการแก่บุคคลในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน การฝึกงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปด้านการดูแลผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาล การจัดโภชนาการของผู้สูงอายุ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และรูปแบบการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน มีนักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา วิทยาลัยพละศึกษายะลา เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ อีกทั้งสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลา ได้นำเด็กที่ถูกลงโทษทางวินัยให้ฝึกและปฏิบัติงานจริงด้านบริการสังคมในศูนย์ฯบ้านทักษิณ อย่างต่อเนื่อง

5. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมในชุมชนศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน

มีบทบาทในการส่งเสริมชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีสุข โดยศูนย์ฯ บ้านทักษิณ จะให้คำแนะนำปรึกษาแก่องค์กร ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนการดำเนินงานหรือกิจกรรม ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุตามความเหมาะสม

6. ศูนย์บริการให้คำแนะนำปรึกษาส่งต่อ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา จะเป็นแหล่งการให้บริการแนะนำปรึกษาให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ภายในภายนอกศูนย์ฯ บ้านทักษิณ การช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการประสานงานส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลศูนย์ยะลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อ