รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

การบริหารงานมูลนิธิสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา เนื่องจากงบประมาณที่ทางรัฐจัดให้มีจำกัด จึงได้มีการจัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห์คนชราขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐให้สามารถดูแลผู้สูงอายุที่เข้ามาพักอาศัยได้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายยิ่งขึ้น

 

มูลนิธิสามารถหาเงินจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งมีปีละหลายแสนบาท และมีคณะกรรมการดูแลระบบการรับบริจาคและใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม สามารถจ้างพนักงานพี่เลี้ยงคอยดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยได้อย่างเพียงพอ และสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี เช่น การจัดงานปีใหม่ งานวันลอยกระทง เป็นต้น

 

รายได้ของมูลนิธิฯ มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเนื่องในวันเกิดบ้าง/ทำบุญอุทิศ ส่วนทางมูลนิธิฯได้นำเงินของมูลนิธิฯ ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล เพื่อเพิ่มพูนทุนให้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่ง

 

มูลนิธิฯ จำเป็นต้องหาทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการให้การสงเคราะห์คนชราภายในสถานสงเคราะห์ และคนชราภายนอกที่ประสบความเดือนร้อนทุกข์ยากต่างๆ โดยขอความร่วมมือจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล และมีใจศรัทธาบริจาคเงินหรือวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อการยังชีพแก่ผู้ยากไร้ สำหรับการบริจาคเป็นเงินนั้น มูลนิธิฯ จะนำฝากธนาคารพาณิชย์ และใช้เพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินมาเป็นค่าใช้จ่าย

 

ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะทำบุญทำกุศลในโอกาสต่าง ๆ สามารถมาร่วมบริจาคทำบุญกุศลที่มูลนิธิสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา (ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา) หรือจะโอนเงินผ่านบัญชีมูลนิธิสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขายะลา เลขที่บัญชี ๙๐๙-๐๓๒๙๔๑-๒ ก็ได้