กิจกรรม "สานพลังผู้สูงวัย คนไทยอยู่ดีมีสุข" โครงการภูมิปัญญา สร้างชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจผู้สูงอายุชายแดนใต้